S p r á v a  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
 ZŠ O.Cabana s MŠ v Komjaticiach za školský rok 2007/2008.       

Vypracovali:

PaedDr.Štefan Dragúň, riaditeľ

Ing.Frantisek Kotrusz, zast. riaditeľa, Jozefina Veresova, zast. riaditeľa,

Mgr.Katarína Papierniková, zást. riaditeľa

 

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.      Koncepcia školy na roky 2004-2009

4.      Plán práce školy na školský rok 2007/2008.

5.      Vyhodnotenia plnenia  plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ O.Cabana s MŠ Komjatice

7.      Ďalšie podklady – správy koordinátorov poverených projektami a aktivitami školy, Mgr.M.Gocníková, Mgr.H.Jahnatková, Mgr.K.Schwarcová

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1. Názov školy:  Základná škola O.Cabana s materskou školou Komjatice

2. Adresa školy: Nám.A.Cabana 36, 941 06 Komjatice

3. telefónne číslo:    0356591219                       faxové číslo: 0356505715

4. Internetová adresa:                                          e-mailová adresa:zskomjatice@azet.sk

5. Zriaďovateľ: OÚ Komjatice

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Štefan Dragúň, PaedDr.

riaditeľ školy

Jozefina Verešová

zástupca riaditeľa školy

František Kotrusz, Ing.

zástupca riaditeľa školy

Katarína Papierniková, Mgr.

zástupca riaditeľa školy

 

zástupca riaditeľa školy

 

zástupca riaditeľa školy

Jana Melišková, Bc.

vedúca vychovávateľka ŠKD

Katarína Rosivalová

vedúca ŠKaŠJ

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

7.1) Údaje o rade školy:

Rada školy pri ZŠ O.Cabana s MŠ v Komjaticiach  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa ..1.4.2004 . Funkčné obdobie začalo dňom  1.4.2004 na obdobie 4 rokov.

 

Členovia rady školy:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za  +

1.

Mgr.V.Škadrová

predseda

ped.zamestnancov ZŠ

2.

O.Vanková

podpredseda

ped.zamestnancov ZŠ

3.

Mgr.K.Jaššová, PhD

tajomník

rodičov

4.

Ing.M.Václavová

člen

ped.zamestnancov ZŠ

5.

Darina Uhrová

člen

neped.zamestnancov ZŚ

6.

Zuzana Garayová

člen

rodičov

7.

Mgr.B.Siedlová

člen

rodičov

8.

Ing.Z.Dragúňová

člen

rodičov

9.

Milan Barta

člen

zriaďovateľa

10.

Mgr.V.Cifrová

člen

zriaďovateľa

11.

Jozef Vrabec

člen

zriaďovateľa

+ za rodičov, za pedagogických zamestnancov, za nepedagogických zamestnancov, delegovaný za zriaďovateľa, delegovaný zástupca práv. alebo fyz. osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2007/2008:

Školská rada zasadala 3 krát počas školského roka 2007/2008. Prerokovala plán práce školy na šk. rok 2007/2008, rozpočet školy na rok 2005 a 2006, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, úspechy žiakov v predmetových olympiádach, reprezentáciou školy na verejnosti, koncepciu rozvoja regionálnej výchovy na škole, odborným zabezpečením vyučovania.

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

  1. Poradné orgány riaditeľa : zasadnutie predsedov PK a MZ, výchovné poradenstvo a triedni učiteľia, aktív triednych dôverníkov
  2. Zasadnutie predsedov PK a MZ sa uskutočnilo 2x, pred začiatkom školského roka a na    konci šk.roka. Na zasadnutiach sa konkretizovali úlohy PK a MZ vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Koncepčne sa rozpracovali prvky regionálnej výchovy v predmetoch S.j., Dejepis, Výtvarná vých., Prvouka, Vlastiveda, záujmová činnosť- folklórny súbor Mladosť, práca s talentovanými žiakmi, záujmový útvar- Mladí umelci. Na zasadnutiach sa vyhodnotili vstupné a výstupné previerky v jednotlivých predmetoch, monitoring 9 a prijali sa konkrétne opatrenia pre realizáciu úloh do učebných plánov vyučujúcich.

Na zasadnutiach výchovného poradenstva sa rozpracovali úlohy triednych učiteľov, výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga pri riešení výchovných problémov, individuálnej integrácie žiakov, spolupráca s SŠ a pomocou rodičom pri profesionálnej orientácii žiakov. Zasadnutia sa uskutočňovali priebežne, počas školského roka.

Na aktíve triednych dôverníkov sa vedenie zaoberá podnetmi rodičov. Zasadnutia sa uskutočnili 3x po skončení rodičovských združení a triednych aktívov.

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2007/2008 (§ 2 ods. 1 písm. b)

Základná škola

Ročník

Stav k 15. 9. 2005

Stav k 31. 8. 2006

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

1.

2

38

1

 

 

2

36

 

 

 

2.

2

38

4

 

 

2

38

3

 

 

3

2

45

2

 

 

2

45

2

 

 

4.

2

48

 

 

 

2

48

 

 

 

5.

3

72

4

 

 

3

72

4

 

 

6.

3

69

2

 

 

3

69

1

 

 

7.

3

71

2

 

 

3

69

2

 

 

8.

3

68

1

 

 

3

68

 

 

 

9.

3

76

 

 

 

3

76

 

 

 

Spolu

23

525

 

 

 

23

521

 

 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 písm2.. c))

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

počet / %

ODKLADY

počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

počet / %

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ )

 

43

 

14/32%

3/7%

5/11%

2

 

 c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

 c.2.1 žiaci 9. ročníka

 

 Počet žiakov 9. roč.

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ

Gymnáziá

Stredné odborné

školy*

SOU-4. ročné

SOU-3. ročné

OU-2.ročné

76

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

8

8

36

36

22

22

10

10

0

0

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy

Žiačka Monika Heková ukončila 10 ročnú dochádzku.

c. 2.2.  žiaci 4. ročníka

 

Počet žiakov

4. roč.

Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

  osemročné gymnáziá

 Na iné školy

48

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

4

2

2

0

0

0

 

c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

 

Ročník

 

Počet žiakov

prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

8. ročník

 

 

7. ročník

         2

Učilište stavebné Nové Zámky

6. ročník

 

 

5. ročník

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2007/2008

Dochádzka :                       

Zameškané hodiny spolu za školu 20736 hodín, z toho I.stupeň 3276 hodín ospravedlnených a 0 neospravedlnených, priemer na žiaka 19,6 hodiny,

II. stupeň zameškané spolu 17 460 hodín, z toho 16 753 ospravedlnených, priemer na žiaka 47,32 hodin, 707 hodín neospravedlnených, priemer na žiaka 1,99 hodín.

Žiačka 8.C triedy z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky vymeškala za šk. rok 561 neospravedlnených hodín. Riešenie problému : pohovor so zákonným zástupcom 3 krát, prípad bol riešený oznámením na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v N.Zámkoch.

 

Neprospievajúci žiaci :

5.ročník – 3 žiaci opakujú ročník,

6.ročník – 1 žiak opakuje ročník,

8.ročník – 1 žiak opakuje ročník

1 žiačka ukončila ZŠ v 8.ročníku bez ďaľšieho štúdia na SŠ, 1 žiak 9.ročník vykonal opravnú skúšku zo S.j. a ukončil ZŠ, 2 žiaci ukončili ZŠ v 7.ročníku a pokračujú v štúdiu na SOU.

 

Za porušovanie školského poriadku, zlé správanie a svojvoľné vymeškávanie vyučovania boli udelené nasledovné výchovné opatrenia:

- znížená známka zo správania na 2.stupeň – 7 žiakov,

- znížená známka zo správania na 3.stupeň – 3 žiaci,

- znížená známka na 4.stupeň – 1 žiak.

Celkovo bolo udelených 13 pokarhaní triednym učiteľom a 4 pokarhania riaditeľom školy.

Za vzornú reprezentáciu školy a umiestnenia žiakov na popredných miestach v jednotlivých kategóriách olympiád a súťaží bolo udelené ocenenie a pochvala riaditeľom 12 žiakom a 3 družstvám.

e.1.)   I. stupeň základnej školy

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka

 

Počet žiakov

1. ročníka

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- veľmi dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- dobré výsledky -

Počet žiakov,

ktorí dosiahli

- slabé výsledky -

1. A

16

13

3

0

1. B

20

15

5

0

 

Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka podľa variantu A

 

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Cj

M

Prvouka

Vlastiveda

Prírodoveda

Ø triedy

2.

 

2.A

1,9

-

2,1

1,4

-

-

1,8

2.B

2,0

-

1,9

1,65

-

-

1,85

3.

3.A

2,27

-

2,14

-

1,72

1,77

1,97

3.B

2,13

-

1,96

-

1,57

1,52

1,8

4.

4.A

1,96

-

1,79

-

1,42

1,42

1,65

4.B

2,04

-

1,92

-

1,33

1,38

1,67

Ø  jedn. predmet

 

2,05

.-

1,97

1,88

1,51

1,52

1,79

 

e.2. II. stupeň základnej školy

 

Roč.

Tr.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Cj1

Cj2

D

Z

Ov

M

F

Ch

P

Tchv.

Vv

Hv

Tv

Nv/Ev

Ø triedy

5.

5.A

1,45

 

1,58

 

-

1,45

1,45

-

1,66

-

-

1,08

1,0

1,0

1,0

1,0

-

1,26

5.B

2,84

2,80

-

2,24

2,88

-

2,76

-

-

2,6

1,32

1,32

1,64

1,

-

2,14

5.C

2,78

2,7

-

2,26

3,0

-

2,65

-

-

2,6

1,08

1,57

1,48

1,3

-

2,14

6.

6.A

1,17

1,52

-

1,26

1,13

1

1,47

1,3

-

1,13

1

1

1

1,04

-

1,16

6.B

2,96

2,91

-

2,7

2,45

1,95

2,91

2,75

-

2,75

1

1,46

1,54

1,33

-

2,22

6.C

2,86

2,9

-

2,77

2,4

1,61

3,13

2,72

-

2,59

1,31

1,5

1,27

1

-

2,17

7.

7.A

1,57

1,47

-

1,19

1,33

1

1,71

1,52

-

1

1

1

1

1

-

1,23

7.B

2,6

2,76

-

2,56

2,6

1,4

2,96

2,96

-

2,68

1,16

1,76

1,2

1,24

-

2,15

7.C

3,08

2,52

-

2,43

2,34

1,13

2,95

3,0

-

2,26

1,0

1,26

1,56

1,21

-

2,06

8.

8.A

1,72

1,45

-

1,27

1,27

1,22

1,54

1,40

1,5

1,27

-

1

1

1

-

2,28

8.B

2,7

2,1

-

2,2

2,7

1,54

3,0

3,04

2,7

2,4

1,3

1,4

1,21

1,17

-

2,11

8.C

3,0

2,81

-

2,4

2,6

2,0

3,1

3,1

2,8

2,4

1,0

1,5

1,3

1,3

-

2,25

9.

9.A

1,44

1,44

-

1,76

1,52

1,0

1,88

1,48

1,48

1,8

-

1

1

1

-

1,40

9.B

2,56

2,24

-

2,6

2,32

1,8

2,8

2,8

2,92

2,24

1

1

1

1,12

-

2,03

9.C

2,88

2,55

-

2,97

2,0

1,74

3,0

3,0

3,19

2,55

1

1,54

1,38

1,54

-

2,25

Ø  jedn. predmet.

2,37

2,25

-

2,13

2,13

1,44

2,5

2,42

2,43

2,09

1,09

1,32

1,23

1,15

-

 

 

 

e 3.) Výsledky externých meraní – Monitor 9

 

Trieda

Počet žiakov

Z toho písalo

Matematika Ø  SR v %

Matematika Ø triedy v %

Slovenský jazyk             Ø SR  v %

Slovenský jazyk            Ø triedy v %

9. A

25

25

83,99

76,29

88,7

81,6

9. B

25

25

51,03

43,33

81,6

74,5

9. C

26

26

49,68

41,98

74,3

68,3

Celkom

76

76

61,4

53,7

81,2

74,8

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2007/2008 ( §2 ods.1 písm. f)

                                   

I. stupeň - ZŠ   

Trieda

Uplatňované učebné plány

5.A

UPSRVMAPP

5.B

Variant - 2

5.C

Variant – 2

6.A

UPSRVMAPP

6.B

Variant - 2

6.C

Variant - 2

7.A

UPSRVMAPP

7.B

Variant - 2

7.C

Variant – 2

8.A

UPSRVMAPP

8.B

Variant - 2

8.C

Variant - 2

9.A

UPSRVMAPP

9.B

Variant – 2

9.C

Variant – 2

II. Stupeň - ZŠ

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.A

Variant 1

1.B

Variant 1

2.A

Variant 1

2.B

Variant 1

3.A

Variant 1

3.B

Variant 1

4.A

Variant 1

4.B

Variant 1

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)

    

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

Materská škola

Počet

zamestnanci ZŠ

39

zamestnanci ŠKD

2

zamestnanci  MŠ

10

Z toho PZ*

28

Z toho PZ

2

Z toho PZ

8

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

27

- kvalifikovaní

2

- kvalifikovaní

8

- nekvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

 

- dopĺňajú si vzdelanie

1

- dopĺňajú si vzdelanie

 

- dopĺňajú si vzdelanie

 

Z toho NZ**

0

Z toho NZ

0

Z toho NZ

2

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

- školský psychológ***

 

- upratovačky

0

- upratovačky

2

- špeciálny pedagóg

 

 

 

 

 

- upratovačky

6

Školská kuchyňa a jed.

 

 

 

- ostatní

5

zamestnanci -spolu

5

 

 

Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ

61

Z celkového počtu

zamestnancov školy počet PZ

38

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia : viď príloha č.1

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2007/2008

       Všetky predmety boli vyučované odborne.

 

 h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)

      ( uvádzať za školský rok 2007/2008)

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

diaľkovo

1

1

 

 

špecializačné štúdium

1

 

1

 

informatizácia

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

i)                    Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou

 

Deň narcisov

 

Deň otvorených dverí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie: uviesť prípadne stručne dopad týchto aktivít na život a na duch školy, odozvu u žiakov a pedagógov, resp. aj rodičov prípadné ostatnú verejnosť.

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach viď príloha č.2

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionálne kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

Fyz. olympiáda

1., 2.

1.

 

 

 

Chem. olympiáda

1.

 

 

 

 

Matem. olympiáda

1., 3.

 

 

 

 

Geograf, olympiáda

1., 2., 3.

2.

 

 

 

Biolog. olympiáda

1., 2.

 

 

 

 

Matem. klokan

 

 

1.

 

 

volejbal chlapci

1.

3.

 

 

 

volejbal dievčata

2.

 

 

 

 

futbal chlapci

2.

 

 

 

 

futbal dievčata

2.

 

 

 

 

výtv. Vesmír

1.

1.

 

 

 

 

Poznámka: Umiestnenia v postupových súťažiach , v jednotlivých kolách uvádzať len pri dosiahnutí 1.,2.,3., miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky.

Údaje o športových výsledkoch školy za šk. rok 2007/2008 viď príloha č.2.

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)

 

Názov projektu

Termín začatie realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

Otvorená škola – digitálni štúrovci

30.4. 2006

31.12.2006

 

Zdravá škola

2002

každý šk.rok

 

Otvorená škola oblasť športu

30.6.2005

15.11.2005

 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                 

     Školské zariadenie disponuje vlastnými priestormi, ktoré sú štandardne vybavené, máme dostatok učební, laboratórií, dielní, vlastný športový areál pre všetky druhy športu, 2 telocvične, ktoré potrebujú rekonštrukciu podláh a elektroinštalácie. Previedla sa rekonštrukcia kotolne, čiastočne školskej jedálne, podláh v 5 triedach a postupne rekonštruujeme hygienické zariadenia.

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 písm. m). {Škola priloží Správe o hospodárení  za predchádzajúci kalendárny rok.}

1.      Celková dotácia štátneho rozpočtu pre oblasť prenesených kompetencií, ktoré zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť v škole tvorí sumu 12. 506 tis. Sk. Z toho členenie výdavkov:

Mzdy pedagogických a ostatných pracovníkov  7 667 tis. Sk

Odvody do poistných fondov                                        2 624 tis. Sk

Prevádzkové náklady                                                    2 215 tis. Sk

Celková dotácia v prepočte na jedného žiaka na prenesené kompetencie je v sume 23 820,- Sk.

Do pôsobnosti originálnych kompetencií patrí MŠ, ŠJ a ŠKD. Ich rozpočet tvorí dotácia obce pre originálne kompetencie v celkovej výške 4 511 tis. Sk. Z toho členenie výdavkov je nasledovné:

Mzdy a odvody pracovníkov školských zariadení          3 384 tis. Sk

Prevádzkové náklady                                                    1 126 tis. Sk

Dotácia originálnych kompetencií v prepočte na jedného žiaka tvorí sumu 8 600,- Sk.

 

2.      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov, ktorí majú vyživovaciu povinnosť voči žiakom za materskú školu predstavuje celkovú sumu 123 375 .-Sk a príspevok za školský klub detí tvorí celkovú čiastku 23 200,- Sk. Uvedené príspevky boli použité v zmysle zákona na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu a voľno časových aktivít žiakov.

 

3.      V školskom roku 2007/2008 škola prijala celkom 469 vzdelávacích poukazov od žiakov. Na daný počet prijatých vzdelávacích poukazov škola obdŕžala finančné prostriedky v celkovej výške 397 320,- Sk. Dané prostriedky škola využila na zabezpečenie činnosti 40 záujmových útvarov a krúžkov.

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n

Pokračovali sme v informatizácii, dobudováva sa multimediálna učebňa, učitelia využívajú informačné technológie vo vyučovacom procese- boli všetci zaškolení na PC, 2 učitelia IKTV, vyučuje sa práca s počítačom vo všetkých triedach II.stupňa, vyučovanie cudzích jazykov je od šk.roka 2007/2008 kvalifikované, škola sa zapojila do regionálnej výchovy- nahralo sa výukové CD, besedy s rodákmi- umelcami, národopisná výstava, podiel na vydaní monografie Komjatíc, škola sa stala otvorenou vzdelávacou a kultúrnou inštitúciou v regióne, program pre matky a sociálne slabších na zaškolenie v informačnej gramotnosti.

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             1 písm. o).  

 

SILNÉ STRÁNKY

Ø      vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

Ø      individuálna integrácia žiakov so ŠVVP

Ø      zapájanie sa do projektov

Ø      spolupráca s inštitúciami v regióne

SLABÉ STRÁNKY

Ø      nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

Ø      dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

Ø      dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

Ø      vytvoriť podmienky pre spádovú školu, zvoz detí s okolia

RIZIKÁ

Ø      nepriaznivý demografický vývoj

Ø      nedostatok finančných prostriedkov

Ø      budovy sú ekonomicky náročné na prevádzku