VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY A ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

    V r. 1959 schválilo Valné zhromaždenie OSN osobitný dokument, ktorý žiada od všetkých vlád sveta dôslednú starostlivosť o deti.

 

Konvenciu práv dieťaťa prijalo VZ OSN v jeseni 1989.

Deklarácia práv dieťaťa obsahuje 10 zásad.

 

Z nich vyberáme:

Každému dieťaťu zaručiť bezplatnú výchovu a povinné základné vzdelanie tak, aby sa stalo užitočným členom spoločnosti.

 

Všetky deti bez rozdielu uprednostňovať pri ochrane a pomoci v každej potrebnej situácii.

 

Uchrániť deti bez rozdielu pred krutosťou, vykorisťovaním či zanedbávaním i pred zamestnávaním, pokiaľ nedosiahli primeraný vek.

 

Žiadne dieťa nesmie byť diskriminované pre svoju rasu, náboženstvo, pohlavné alebo iné odlišnosti od iných a všetky deti musia byť vychovávané v duchu porozumenia, priateľstva a mieru medzi národmi.

 

Aby sme mohli splniť zásady Deklarácie práv dieťaťa, vypracovali sme určité pravidlá,podľa ktorých sa budenaša škola riadiť.

Všeobecné pravidlá :

 

 

1. Budova školy sa otvára o 7 00 hod.

2. Pre žiakov je vchod do školy otvorený od 7 15 hod. Vstup do budovy do745hod.

Potom je vstup do školy povolený len cez prestávky.

3.Vyučovanie sa začína o 740hod.

Po 2 . vyučovace hodine je desiatová prestávka , po 3. hodine je 15 minútová prestávka.

Od 1115 hod. do 1230 hod. sa vydáva obed pre I.stupeň, od 1230hod. do 13 30hod. pre II.stupeň. Žiak ide na obed až po skončení vyučovania.

4. Žiak, ktorý odchádza cez vyučovanie zo školy si vyzdvihne u triedneho učiteľa priepustku, ktorú odovzdá na vrátnici školy.

5. Pred vtupom do triedy sa žiak prezuje v šatni, uloží si svoje veci na vopred určené miesto.

 Za prezúvky sa nepovažuje športová obuv.

6. V čase prestávok sa žiak zdržuje v triede a svojim správaním neruší a neobmedzuje spolužiakov. Počas prestávky po 2. vyuč. hod. konzumuje v triede desiatu. Počas prestávky po 3. vyuč. hod. sa prechádza na chodbe, v priaznivom počasí využíva primeraným spôsobom pobyt na školskom dvore.

7. Po skončení vyučovania si žiak urobí poriadok na svojom mieste a odchádza v sprievode učiteľa do šatne, kde sa prezuje, oblečie a uloží si svoje veci na pôvodné miesto.

8. Za poriadok po poslednej vyučovacej hodine je zodpovedný vyučujúci, ktorý mal v triede vyučovaciu hodinu.

9.Počas vyučovania nie je dovolené opustiť areál školy.

10.Školské ihrisko sa využíva v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť a v druhom rade na rekreačnú činnosť.

11.V školskom areáli nie je dovolené bicyklovanie a vodenie psov.

12.Školská budova sa zamyká o 17 00hod.

13.Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený, v primeranom, slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajška.

14.Do školy prichádza žiak spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania a zo školy odchádza bezprostredne po skončení vyučovania.

Dlhšie sa môžu v škole zdržiavať len žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v školskom klube, zúčastňujú sa na mimotriednych podujatiach školy.

15.Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť čaká žiak na vyučujúceho vo vestibule školy a prezúva sa tak isto ako doobeda.

16.V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a chrániť školský majetok .

17.Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školské zariadenie, školskú budovu a ostatný majetok.

Ak žiak úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho rodičia sú povinní túto škodu nahradiť.

18.Ku všetkým pracovníkom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví. Žiak je povinný rešpektovať všetkých pedagogických pracovníkov.

19.Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci povstaním. Sadnú si len na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.

20.Pred začiatkom vyučujúcej hodiny si žiak pripraví učebnice, žiacku knižku a pomôcky potrebné pre príslušný predmet. Pred hodinou telesnej výchovy alebo pracovného vyučovania sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru. Po prezlečení na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci na vyučujúceho v šatni.

21.Na vyučovacích hodinách sedí na mieste, ktoré mu určuje zasadací poriadok triedy. Svoje miesto zaujme na začiatku hodiny, ktorá sa začína po zazvonení. Bez povolenia nesmie opustiť svoje miesto ani učebňu.

22.Počas vyučovania sedí disciplinovane, sústredene sleduje výklad, plní prikázané povinnosti, pracuje samostatne, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.

23.Do školy je povinný nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Nie je dovolené nosiť do školy predmety, ktoré rozptyľujú jeho pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie.

Podobne nie je prípustné nosiť do školy väčšie množstvo peňazí a osobitne cenné predmety.

24.Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho na niečo opýtať, musí sa prihlásiť zdvihnutím ruky.

Vyvolaný žiak si sadne na pokyn učiteľa, alebo sa riadi podľa jeho pokynov.

25.Skúšanému žiakovi ostatní žiaci nesmú našepkávať, rovnako nie je dovolené odpisovať školské ani domáce úlohy.

26.Žiak sa pripravuje na vyučovanie doma alebo v školskom klube. Ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na vyučovanie alebo vypracovať domácu úlohu, ospravedlní sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny.

27.Žiaci nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, užívať drogy, hrať o peniaze, a to ani v priestoroch mimo školy. Žiakom sa zakazuje vstup do priestorov školy s kolieskovými korčuľami a skejbordom.

Ak žiak vlastní mobilný telefón, tento musí byť cez vyučovacie hodiny vypnutý.

28.V školskej jedálni sa žiaci zdržujú len počas podávania stravy. V jedálni a pri stole sa správajú disciplinovane. Riadia sa pokynmi učiteľov a vychovávateľov, ktorí majú pedagogický dozor; dodržujú pokyny vedúcej školskej jedálne.

29. Na školských vychádzkach, výletoch a exkurziach sa žiaci riadia podľa pokynov vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.

30.Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho rodič, alebo jeho zákonný zástupca, triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

-uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ

-uvoľnenie z troch dní môže povoliť triedny učiteľ

-uvoľnenie z viac ako troch dní povoluje riaditeľ školy

31.Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní, rodičia sú povinní oznámiť škole dôvod neprítomnosti žiaka do 24 hodín na telefónnom čísle školy 035/6591036 alebo najneskôr po príchode do školy a ospravedlniť neprítomnosť písomne na príslušnom predpísanom tlačive.

32.Ak má učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho rodičia porušujú povinnosti školskej dochádzky, môže trvať na tom, aby žiak priniesol lekárske potvrdenie alebo iný vhodný doklad, inak sa jeho neprítomnosť považuje za neospravedlnenú.

33.Žiak dbá o bezpečnosť pri práci v škole aj na ulici. V dopravných prostriedkoch sa správa disciplinovane, je ohľaduplný k starším a chorým ľuďom.

34.Rodičia sa môžu informovať o prospechu a správani svojho dieťaťa u učiteľa pred ,alebo po skočení vyučovania.

35.Žiaci, ktorí porušujú školský poriadok bude ich správanie hodnotené podľa " Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl".

 

Práva žiaka:

 

1. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa, vychováteľa a spolužiakov.

2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

3. Žiak má právo k danému učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.

4. Žiak má právo na omyl.

5. Žiak má právo určiť si spôsob domácej prípravy na vyučovanie.

6. Žiak má právo na objektívne hodnotenie a oboznámenie sa s jeho výsledkom.

7. Žiak má právo v primeranom čase a primeraným spôsobom vyjadriť svoj vlastný názor.

8. Žiak má právo ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, ak sa nemohol z vážnych príčin na ňu pripraviť.

9. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

 

Povinnosti týždenníkov:

 

Prácu týždenníkov v triede vykonávajú dvaja žiaci jeden týžden.

2.Týždenníkov určuje triedny učiteľ. Ak týždenník chýba, zastupuje ho žiak, ktorý nasleduje v zozname žiakov.

3. Pred vyučovaním týždenník zotrie tabuľu, pripraví kriedu, pripraví čistú handru (špongiu), vyvetrá triedu, skontroluje prezúvanie spolužiakov, neprezutie hlási triednemu učiteľovi.

4. Cez vyučovanie týždenník hlási neprítomnosť žiakov, ak sa vyučujúci nedostaví do 5. minút na vyuč. hodinu, hlási to vedeniu školy, zodpovedá za poriadok v triede (tabuľa, katedra, odpadkový kôš), hlási každé poškodenie inventára školy.

5. Cez prestávky týždenník zabezpečí vetranie triedy, utrie tabuľu, pripraví kriedu, čistú handru (špongiu), podľa pokynov vyučujúcich včas prinesie učebné pomôcky.

5. Po vyučovaní týždenník zodpovedá za vyloženie stoličiek na lavice, zodpovedá za čistotu v laviciach a okolo odpadkového koša, zodpovedá za zotretie tabule.

6. Za správne vykonávanie svojich povinností zodpovedajú týždenníci triednemu učiteľovi.

7. Uvedené povinnosti týždenníci vykonávajú i v odborných učebniach a v učebniach pri delených vyučovacích hodinách.

Školský klub ( Vnútorný poriadok škoského klubu )

Ďalej