Stránka školského časopisu
Planéta škola

ZŠ O. CABANA s MŠ v Komjaticiach
www.zsockomjatice.edu.sk

HISTÓRIA ŠKOLSKÉHO ČASOPISU PLANÉTA ŠKOLA
Mgr. Nadežda Behulova

 Novodobá história časopisu sa datuje školským rokom 1998 / 1999, kedy po niekoľkoročnej pauze obnovili tradíciu p. učiteľky Mgr. Anna Buranská a Mgr. Katarína Schvarczová. Časopis píšu žiaci pod vedením pani učiteliek slov. jazyka a literatúry.
Tematika časopisu odzrkadľuje život školy : akcie, záľuby, súťaže, záujmy žiakov.

Časopis vychádza dvakrát ročne - vianočné číslo a jarné číslo.
Uverejňujeme aj víťazné práce - literárne  súťaže : "Prečo mám rád slovenčinu".
Časopis ilustrujú žiaci pod  odborným  vedením p. uč. Mgr. N. Behulovej. Za technickú realizáciu zodpovedá p. uč. Mgr. M. Gocníková.

SÚČASNOSŤ
ARCHÍV
PRIPRAVUJEME

späť na hlavnú stránku školského časopisu

Úprava & design © L. Perný